Đối tác

Chủ sở hữu

Những đối tác thân thiết trong cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đối tác chiến lược

Nhà tài trợ, đối tác cho vay, đối tác hỗ trợ kỹ thuật

Mạng lưới

Trường đại học, học viện