Thư viện

Là tổ chức TCVM được cấp phép đầu tiên tại Việt Nam, TYM trở thành điểm thu hút cho các nhà nghiên cứu, nhà học thuật và cộng đồng phát triển quốc tế. TYM đánh giá cao tầm quan trọng của việc đo lường, đánh giá và hệ thống hóa các dự án từ đó rút bài học kinh nghiệm nâng cao hoạt động của TYM. Xem các báo cáo đánh giá tại đây để biết thêm tác động của TYM tại Việt Nam.