Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: công trình xây dựng trụ sở TYM – Chi nhánh Nam Trực

06/06/2018

Dự án : Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của TYM – Chi nhánh Nam Trực, Nam Định

TT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
  Dịch vụ tư vấn              
1 Gói thầu TV 01: Tư vấn quản lý dự án 154.521.000 Quỹ đầu tư phát triển Chỉ định thầu rút gọn 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý II/ 2018 Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ triển khai

 

2 Gói thầu TV 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị 20.217.000 nt Chỉ định thầu rút gọn 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý II/Năm 2018 Hợp đồng trọn gói

45 ngày

 

3 Gói thầu TV03: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 4.708.000 nt Chỉ định thầu rút gọn 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý III/ năm 2018 Hợp đồng trọn gói

45 ngày

 

4 Gói thầu TV 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và giám sát thiết bị 150.072.000 nt Chỉ định thầu rút gọn 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý III/Năm 2018 Hợp đồng trọn gói 180 ngày
5 Gói thầu XL 05: thí nghiệm nén tải trọng tĩnh (tạm tính) 30.000.000 Nt Chỉ định thầu rút gọn 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý III/Năm 2018 Hợp đồng trọn gói 20 ngày
Xây lắp
6

Gói thầu XL 06: Thi công xây lắp

Trong đó bao gồm:

– Chi phí xây dựng;

– Chi phí thiết bị;

– Chi phí hạng mục chung.

4.866.332.000 nt Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý III/ Năm 2018 Hợp đồng trọn gói 180  ngày
Dịch vụ phi tư vấn
7 Gói thấu PTV07: Bảo hiểm công trình 7.062.000 nt Chỉ định thầu rút gọn 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý III/Năm 2018 Hợp đồng trọn gói 18 tháng (bao gồm thời gian hiệu lực của thi công đến hết thời gian bảo hành công trình)
8 Gói thầu số PTV-08: Kiểm toán 95.238.000 nt Chào hàng cạnh tranh rút gọn 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ Quý I/ Năm 2019 Hợp đồng trọn gói 45 ngày
  Tổng cộng 5.328.150.000            
Share

Tin tức gần đây