Mẫu hợp đồng tín dụng/Khế ước nhận nợ của TYM

Mẫu hợp đồng tín dụng/Khế ước nhận nợ của TYM áp dụng cho các nhóm sản phẩm tín dụng như sau: