P2-5: Google bản đồ & Google doanh nghiệp

Mục tiêu

1. Học viên hiểu biết cơ bản về lợi ích sử dụng công cụ Google bản đồ (Google Maps) và Google Doanh nghiệp (Google Business) để định vị cơ sở sản xuất kinh doanh lên bản đồ Google.
2. Học viên có khả năng thực hành định vị cơ sở sản xuất kinh doanh và cung cấp thông tin cho người dùng mạng về cơ sở sản xuất kinh doanh.