P3-4: Lời nói & hành động gây hại

Mục tiêu

1. Học viên nhận biết các nội dung nào được xem là gây hại trên mạng xã hội.
2. Học viên có hiểu biết cơ bản về các cách phòng tránh gặp phải lời nói và hình ảnh gây hại trên mạng xã hội.
3. Học viên biết và thực hành được các cách xử lý khi gặp lời nói và hình ảnh gây hại.