P3-2: Bảo mật thông tin

Mục tiêu

1. Học viên ý thức được các rủi ro xảy ra nếu bị trộm cắp thông tin trong điện thoại di động;
2. Học viên nắm được các hành động cần thực hiện để bảo vệ điện thoại khỏi nguy cơ bị trộm cắp thông tin;
3. Học viên có thể hực hành trên điện thoại các nội dung đã được tìm hiểu.